เกณฑ์การประเมินผล

1

จิตพิสัย


     - การมีส่วนร่วมในระบบ E-Learning


     - ส่งงานตรงเวลา


10% 


2

แบบฝึกประจำหน่วยการเรียน 


     - ทำแบบทดสอบ E-Learning 20%


     - Quiz ในห้องเรียน 10%


30%

3

โครงงาน


        ระยะที่ 1 ส่งหัวข้อและโครงสร้างภาษาที่ใช้ 2%


                 1.1 ส่งบทละคร 3%


        ระยะที่ 2 จัดแสดงผลงาน 20%


  2.1 ส่งรายงานสรุปหลังโครงงาน 5%


 


 


30%

4

สอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป

30%

รวม

100%

Last modified: Tuesday, 30 December 2014, 05:33 AM