เกณฑ์การประเมินผล

1

จิตพิสัย


     - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน


10% 


2

แบบฝึกประจำหน่วยการเรียนในระบบ E-learning      


    - แบบฝึกหัดประจำหน่วยที่ 1 และ 8 หน่วยละ 3 คะแนน


    - แบบฝึกหัดประจำหน่วยที่ 2-7 หน่วยละ 4 คะแนน


30%

3

โครงงาน


   - ช่วงที่ 1   10 %


   - ช่วงที่ 2   10 %


   - ช่วงที่ 3   10 % 


 


30%

4

สอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป

30%

รวม

100%

Last modified: Monday, 17 August 2015, 11:32 AM