เกณฑ์การประเมินผล

1

จิตพิสัย


     การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน


10% 


2

แบบฝึกประจำหน่วยการเรียน  (Home work)

30%

3

โครงงาน

        ช่วงที่ 1 ส่งหัวข้อกิจกรรม แผนการดำเนินกิจกรรม  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการทำกิจกรรม


        ช่วงที่ 2 ส่งรายงานการดำเนินการโครงงาน (รูปเล่มรายงาน)


 

3%

 


27%

4

สอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป

30%

รวม

100%

Last modified: Friday, 15 August 2014, 11:19 AM